Navštívte GRILO showroom v Rajci. Otvorené máme denne od 8.00 - 16.00

Reklamačný Protokol

LINK PRE STIAHNTIE: reklamacny_protokol_sk

Príloha č.1 k Reklamačnému poriadku

 

REKLAMAČNÝ PROTOKOL

 

Poskytovateľ:

 

Wallis PRO s.r.o.

 

tel.: +421 911 772 911

e-mail: info@grilo.sk

URL: www.grilo.sk

Po - Pia: 08:30 – 16:00 hod.)

 

 

Číslo reklamácie:

 

Reklamujúci:

 

 

 

 

 

 

 

 

VEC:    REKLAMÁCIA

 

časť I. - Vyplní reklamujúci:

 

1.    Označenie reklamovanej Služby:

 

 

2.    Popis vady tovaru a spôsobu akým sa vada prejavuje:

 

 

3.    Dátum začiatku obmedzenia kvality poskytovaného tovaru:

 

4.    Spôsob uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady*:

-          Odstránenie  vady

-          Odstúpenie od zmluvy (vrátenie ceny)

-          Poskytnutie zľavy z  ceny Služby

-          Výmena služby za inú

 

5.    Kontaktné údaje reklamujúceho:

 

a/ kontaktná adresa:

 

 

b/ e-mail:

 

c/ telefónne číslo:

 

6.    Ďalšie potrebné údaje:

 

a/ Spôsob akým bol tovar doručený

 

b/ iné:

 

 

7.    Protokol o vybavení reklamácie ***:

-          žiadam doručiť  poštou;

-          žiadam doručiť e-mailom;

-          prídem si vyzdvihnúť osobne do miesta uplatnenia reklamácie.

 

 

Podpis kupujúceho ….......................................

 

 

 

 

časť II. - Vyplní poskytovateľ služby:

 

  1. Dátum prijatia reklamácie:

 

  1. Forma prijatia reklamačného protokolu:

 

  1. Predbežný termín ukončenia reklamácie:

 

  1. Spôsob posúdenia vady:

 

  1. Určenie spôsobu, akým bude reklamácia vybavovaná:

- odstránenie vady

- výmena tovaru

- zľava z kúpnej ceny

- vrátenie kúpnej ceny

 

  1. Potvrdenie o prijatí reklamácie je:

- zaslané kupujúcemu poštou

- zaslané kupujúcemu emailom

- zaslané kupujúcemu spoločne s dokladom o vybavení reklamácie

- prevzaté kupujúcim osobne dňa ….

 

 

 

Meno a priezvisko osoby, ktorá prijala reklamáciu   ….......................................

 

V ….............................. dňa …..................              

 

 

 

                                                                                    …...............................................

 podpis predávajúceho+pečiatka

 

 

 

Doklad o vybavení reklamácie č...................

 

Na základe informácií uvedených v reklamačnom protokole sme prijali Vašu reklamáciu tovaru. Vami uplatnená reklamácia bola vybavená nasledovne:

 

-        odstránením vady tovaru dňa …...

-        výmenou tovaru dňa …..

-        poskytnutím zľavy z kúpnej ceny vo výške …..

-        vrátením celej kúpnej ceny

-        reklamácia bola zamietnutá z dôvodu:

 

 

 

Pri zamietnutej reklamácii:

Tovar reklamovaný počas prvých 12 mesiacov od kúpy:

 

áno – Príloha kópia odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie

nie – výrobok môžete zaslať na odborné posúdenie (uviesť komu a kontaktné údaje):

 

 

 

 

Poznámky (uviesť napr. akým spôsobom a kedy je možné tovar prevziať, kedy a ako bude poskytnutá zľava, vrátenie kúpnej ceny a pod.)

 

 

 

 

Doklad o vybavení reklamácie je:

 

-        zaslaný poštou

-        zaslaný emailom

-        prevzatý kupujúcim osobne dňa ….

 

Podpis kupujúceho:

 

 

V …........ dňa........                                             …................................................

                                                                            podpis predávajúceho+pečiatka

 

 

 

Poučenie:

Reklamujúci svojim podpisom súhlasí so všetkými údajmi uvedenými v tomto reklamačnom protokole, ako aj reklamačným poriadkom spoločnosti Wallis PRO s.r.o.

Ak sa na poskytovanej službe vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má Užívateľ právo na  jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Poskytovateľ.

Užívateľ má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy:

  • ak ponúkaný tovar vykazuje vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne využívať ako tovar bez vady,
  • ide síce o odstrániteľné vady, avšak Užívateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady tovar riadne využívať; za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach,
  • ide síce o odstrániteľné vady, avšak Užívateľ nemôže pre väčší počet vád tovar riadne využívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstraniteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu služby,
  • Poskytovateľ nevybaví reklamáciu v  30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu).

V prípadoch, v ktorých má Užívateľ právo od zmluvy odstúpiť, sa môže Užívateľ so Poskytovateľom dohodnúť o vybavení reklamácie výmenou reklamovanej Služby za inú.

Ak sa na ponúkanom tovare objavia  iné neodstrániteľné vady, má Užívateľ právo na primeranú zľavu z ceny služby.

 

 

 

V …..........., dňa ..............................                  .............................................................

                                                                                                  podpis reklamujúceho

 

 

*vyznačte, ktorý zo spôsobov uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady si uplatňujete (vyznačte len jeden spôsob)     

**vyznačte, ktoré z uvedených dokladov prikladáte k reklamácii                 

***vyznačte, ktorý z uvedených spôsobov žiadate